Test

Lederudvikling

Ledersparring/coaching 

Jobbet som leder har mange udfordringer og prioriteringer. Ledere kan være presset på produktionstal, deadlines, økonomi, eller kan opleve, at der er tilstrækkelig tid til personaleledelse og faglig fordybelse, udvikling mv. 

Måske foregår der noget i organisationen, som det er svært at få hold på, bl.a. fordi man som leder er en del af det. Og måske er som leder usikker på, om det er fornuftigt at drøfte det med den øvrige ledelse og ens lederkollegaer. 

Vejen til og motivationen bag det at blive leder, kan være meget forskellige. Måske var det et ønske om at få mere faglig indflydelse, måske blev der peget på en, da den tidligere leder stoppede. Der findes mange lederuddannelser, men de kommer ofte et stykke inde i lederjobbet. 

Som leder kan man derfor let komme i situationer, der er vanskelige at tackle – både hvad angår planlægning, beslutning og eksekvering men også personligt.

 

Ledersparring 

er samtaler, hvor lederen fremlægger sin problemstilling eller situation og – afhængig af behovet og situationen – får hjælp til at håndtere den. Det kan have form af analyse, hypotesedannelse, information, input, rådgivning, ideer, perspektivering, ’djævlens advokat’, konstruktiv kritik mv. Der kan være tale om en til flere samtaler, typisk af 1,5 times varighed. De kan foregå enten på vores kontor eller i organisationen. Se eksempel på Ledersparring. 

 

Ledercoaching 

er samtaler, hvor der bliver sat fokus på, hvordan lederen kan nå sine mål – både i forhold til resultater på jobbet, karrieremæssigt og personligt. Typisk er der tale om en række samtaler, så der kan blive fulgt op, planer kan justeres mv.   

 

Lederudviklingsforløb 

Lederudvikling har mange former og fokusområder. Der kan læres og trænes mange gode og brugbare teorier og tilgange til at udvikle din adfærd og dine kompetencer som leder. Det er dog vores erfaring at den enkelte leder oftest har en eller flere væremåder og reaktionsformer, som tilbagevendende spænder ben for den videre udvikling som leder. Samt at disse væremåder og reaktionsformer ofte har rod i nogle dybereliggende holdninger og erfaringer, som lederen langt fra altid er bevidst om. 

Hos Dansk Erhvervspsykologi A/S har vi - som specialister i erhvervslivets psykologi - fokus på det, som vi er bedst til: At udvikle lederens personlighed - arbejde med de grundlæggende overbevisninger og erfaringer, som er en hæmsko for lederen i hans/hendes videre udvikling. 

Lederudviklingen har form af en række individuelle samtaler med en af vores erfarne organisationspsykologer. Efter den indledende afklarende samtale aftales rammerne for forløbet: Mål, antal samtaler, mv. Skønnes det hensigtsmæssigt, kan leders leder inddrages ved start og afslutning af lederudviklingsforløbet. 

Se eksempler på lederudviklingsforløb. 

 

Kursus/træning for ledere i ’den vanskelige samtale’ med medarbejdere 

De fleste ledere anser det for vigtigt at have en dialog med medarbejdere der på forskellig måde og af forskellige årsager begynder at performe dårligere. Alligevel er det i praksis langt fra altid at dialogen med medarbejderen/medarbejderne bliver taget tilstrækkelig tidligt og/eller de vanskelige emner bliver drøftet ordentligt.  

Der kan være mange gode og mindre gode grunde til dette, men ikke sjældent er en del af årsagen til at disse vanskelige samtaler udskydes og ikke prioriteres at lederen er usikker på, hvordan de skal håndteres, er uvant med at tale om de mere personlige aspekter eller føler det ubehageligt at påpege og drøfte det, som ikke fungerer tilstrækkelig godt. 

Særlig i forhold til stress er disse samtaler vigtige, idet lederen i hverdagen ofte ikke er tilstrækkelig tæt på medarbejderen til at symptomerne på stress opfanges så tidligt at der kan gribes ind før det går galt. Men ved en dialog omkring og hvorfor at medarbejderens leverancer ikke er på det niveau, som det plejer at være, kan en begyndende stress opfanges. 

På kurset sættes der fokus på dynamikkerne i samtalerne, måder at starte og afslutte på, direkte og indirekte måder at kommunikere på, non-verbale kommunikation og reaktioner i samtalerne. Igennem øvelser og træningssamtaler bliver den enkelte leders udfordringer i forhold til samtaler afdækket og bearbejdet. Det kan handle om usikkerhed og manglende kompetencer, men også om personlige erfaringer og tanke- og reaktionsmønstre, som spiller ind - der kan derfor også være behov for individuel sparring og rådgivning. Der gives også forskellige tilgange og teknikker og der trænes forskellige samtale- og samtaletyper. 

 

Kursus for ledere i brug af 3-partssamtaler ifbm. ekstern psykologrådgivning 

½-dags kursus for ledere omkring 3-parts-samtaler som et bindeled mellem eksterne samtaleforløb og den ledelsesmæssige håndtering af medarbejdere ramt af stress og andre jobmæssige udfordringer 

Indhold:  

  • Hvordan fungerer ordningen med Dansk Erhvervspsykologi
  • Hvordan foregår og hvad er typisk indholdet i et samtaleforløb?
  • Formål med 3-partssamtaler, særlig i forhold til medarbejdere, der er ramt af stress
  • Praktiske forhold i forbindelse med afholdelse af 3-partssamtaler
  • Fortrolighed, relationer og positioner i forbindelse med 3-partssamtaler
  • Hvad forventes der af mig som leder og hvad er min rolle, bidrag og ansvar i forbindelse med 3-partssamtalen
  • Hvad efter 3-partssamtalen – opfølgning mv.
  • Kontakt med psykologen før og efter 3-partssamtalen
  • Resultatet/udbyttet af 3-partssamtaler – muligheder og udfordringer
  • Hvordan håndteres det, hvis der parallelt med samtaleforløbet er en personalesag